Przeglądy okresowe

Okresowe przeglądy techniczne

Dbałość o stan techniczny obiektu

Prawo budowlane bezwzględnie wymaga, by stan techniczny obiektów budowlanych poddawany był okresowym kontrolom. Dbanie o stan gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania budynku oraz jego estetykę to jeden z najważniejszych uregulowanych prawnie obowiązków właściciela nieruchomości. Nasza firma oferuje usługi okresowych przeglądów technicznych, które możemy wykonywać w ramach umów stałych lub też pojedynczego zlecenia. Usługi w tym zakresie jesteśmy w stanie zapewnić klientowi przez cały rok, w tym także ich wykonanie w sytuacjach awaryjnych. Kontrola izolacji przewodów elektrycznych oraz badania termowizyjne budynków wymagają ponownego przeprowadzania po upływie określonego czasu, dlatego warto nawiązać stałą współpracę z zaufaną firmą. Zatrudnieni przez nas eksperci mają wszystkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do sprawowania nadzoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych oraz elektrycznych. Wszystkie podejmowane przez nas działania są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym, a każdy przegląd nadzorowany jest przez doświadczonych inżynierów.

Jak często należy przeprowadzać przeglądy techniczne budynków?

Okresowe przeglądy techniczne budynków w zależności od różnych czynników należy przeprowadzać co rok, co pięć lat (weryfikacja stanu technicznego oraz przydatności w użytkowaniu obiektu budowlanego) lub dwa razy w roku (w tym przypadku chodzi o określone obiekty, których powierzchnia przekracza 2000 m2  oraz obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2). O częstotliwości przeglądów decyduje wspomniane prawodawstwo.

Coroczna kontrola budynku

Spośród wymaganych okresowych przeglądów technicznych budynków, wiele z nich musi być przeprowadzane corocznie. Chodzi tutaj m.in.:

Spośród okresowych przeglądów technicznych budynków, wiele z nich powinno się przeprowadzać corocznie. Tej procedurze podlegają:

  • instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska (przydomowa oczyszczalnia ścieków, śmietnik),
  • instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).
  • elementy budynków oraz instalacji narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych oraz erozji ze względu na użytkowanie obiektu (m.in. tynki, filary, gzymsy, balustrady, balkony, zamocowane do ścian i dachu urządzenia, instalacje C.O. ).

Wystawiamy wiarygodne opinie i ekspertyzy, zawierające rzetelną oceny stanu budynku Po przeprowadzonej kontroli sporządzamy protokół, który właściciel budynku zobowiązany jest przechowywać razem z dokumentacją obiektu, np. opinią techniczną obiektu budowlanego, zezwoleniem na rozbudowę, opracowaniami projektowymi itp. W dokumencie pokontrolnym określamy:

  • stan techniczny badanych elementów,
  • poziom ich zużycia i ewentualne uszkodzenia,
  • zakres zalecanych prac remontowych wraz z kolejnością ich wykonywania,
  • ewentualne roboty, które nie zostały zrealizowane, choć były zalecane przy okazji poprzedniej kontroli.
google logo