W jaki sposób przeprowadza się inwentaryzację przedwykonawczą?

W jaki sposób przeprowadza się inwentaryzację przedwykonawczą?

Prace budowlane mogą negatywnie wpłynąć na blisko położone obiekty. Wykonawca nie zawsze jest w stanie udowodnić, że były one w złym stanie i nie ponosi winy za ich zniszczenie. Spór o wypłacenie roszczeń w końcu może wejść na drogę sądową. Aby tego uniknąć, wystarczy wykonać inwentaryzację przedwykonawczą. Na czym dokładnie ona polega?

Kiedy jest potrzebna inwentaryzacja przedwykonawcza?

Inwentaryzacja przedwykonawcza, zwana także przedinwestycyjną, jest to usługa przeprowadzana w istniejących już budynkach i innych budowlach w celu oceny stanu technicznego oraz sprecyzowania negatywnego wpływu, jaki mogą wywrzeć prace przeprowadzane z użyciem ciężkich maszyn. Specjaliści, którzy dokonują inwentaryzacji, mają za zadanie znaleźć wszelkiego rodzaju defekty oraz uszkodzenia powstałe przed rozpoczęciem budowy lub przebudowy. Dokumentacja inwentaryzacyjna jest więc informacją, która może ochronić przed nieprzewidzianymi problemami i wiążącymi się z tym żądaniami. Dzięki niej inwestor może uniknąć kosztów związanych ze zniszczeniem budynków przyległych do terenu inwestycji.

Obiekty podlegające inwentaryzacji przedwykonawczej

Inwentaryzację przedinwestycyjną przeprowadza się w przypadku obiektów objętych planem inwestycyjnym oraz przylegających do nich zabudowań. Jest szczególnie istotna podczas realizacji projektów o charakterze infrastrukturalnym jak np. obiektów liniowych. Zbudowanie dróg i torów wiąże się ze sporym ryzykiem negatywnego oddziaływania na przyległe zabudowania. Ponadto przeprowadza się ją dla niezabudowanych terenów przyległych, ogrodzeń, dróg i chodników, dróg dojazdowych dla ciężkiego sprzętu oraz obiektów małej architektury.

Sporządzona dokumentacja powinna uwzględniać wszystkie obiekty, które mogłyby zostać potencjalnie uszkodzone. Składa się ona z fotografii wraz z opisem istniejących zniszczeń w wybranych miejscach. Niezbędny jest także protokół spisany z właścicielem lub zarządcą terenu znajdującego się w strefie oddziaływania ciężkiego sprzętu. Dokumentacja wykonana na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej może stanowić dowód w procesach wytyczanych z tytułu roszczeń za uszkodzenia wynikłe z przeprowadzonych prac budowlanych.

W jaki sposób przeprowadza się inwentaryzację przedwykonawczą?
gmb logo